Central Sanskrit University
Home » Academics » Syllabus » Shastri

Syllabus - Shastri


शास्त्री प्रथम सत्रार्द्ध

DSCC 1-2 स्वशास्त्रीयविषय:
व्याकरण जैनदर्शन साहित्य बौद्धदर्शन फलितज्योतिष
सिद्धान्तज्योतिष न्याय दर्शन मीमांसा धर्मशास्त्र अद्वैतवेदान्त
पुराणेतिहास सांख्ययोग वेद-पौरोहित्य-कर्मकाण्ड प्राकृत
DSE 1 स्वशास्त्र-सम्बद्ध-चयनितविषय:
व्याकरणम् फलित-ज्योतिषम् सिद्धान्त-ज्योतिषम् साहित्यम् धर्मशास्त्रम् पुराणेतिहास:
वेदभाष्यम् वेदकर्मकाण्ड-पौरोहित्यम् न्यायः दर्शनम् अद्वैत-वेदान्तः सांख्य-योगदर्शनम्
जैनदर्शनम् बौद्धदर्शनम् मीमांसा प्राकृत
GE 1 चयनित-स्वशास्त्रेतर-विषय
हिंदी-साहित्य डोगरी अंग्रेजी उडिया अर्थशास्त्र कन्नड़
भारतीय इतिहास बंगाली राजनीतिशास्त्र क्षमता संवर्धन मराठी मलयालम
सङ्गणक-विज्ञानम् समाजशास्त्र व्याकरणम् फलित-ज्योतिषम् सिद्धान्त-ज्योतिषम् मणिपुरी
साहित्यम् धर्मशास्त्रम् पुराणेतिहास: वेदभाष्यम् वेदकर्मकाण्ड-पौरोहित्यम् न्यायः
दर्शनम् अद्वैत-वेदान्तः सांख्य-योगदर्शनम् जैनदर्शनम् बौद्धदर्शनम् मीमांसा
नेपाली-साहित्यम् प्राकृत

AECC 1 संस्कृत-भाषा-दक्षता
AECC 2 अंग्रेजी-भाषा-दक्षता
AEEC 1 सङ्गणक-विज्ञानम्

शास्त्री-द्वितीय-सत्रार्द्ध

DSCC 3-5 स्वशास्त्रीयविषय:
व्याकरणम् फलित-ज्योतिषम् सिद्धान्त-ज्योतिषम् साहित्यम् धर्मशास्त्रम् पुराणेतिहास:
वेदकर्मकाण्ड-पौरोहित्यम् न्यायः दर्शनम् अद्वैत-वेदान्तः सांख्य-योगदर्शनम् जैनदर्शनम्
बौद्धदर्शनम् मीमांसा
GE 2 चयनित-स्वशास्त्रेतर-विषय
हिंदी डोगरी अंग्रेजी उडिया अर्थशास्त्र कन्नड़
भारतीय इतिहास बंगाली राजनीतिशास्त्र मराठी मलयालम समाजशास्त्र
व्याकरणम् फलित-ज्योतिषम् सिद्धान्त-ज्योतिषम् मणिपुरी साहित्यम् धर्मशास्त्रम्
पुराणेतिहास: वेदभाष्यम् वेदकर्मकाण्ड-पौरोहित्यम् न्यायः दर्शनम् अद्वैत-वेदान्तः
सांख्य-योगदर्शनम् जैनदर्शनम् बौद्धदर्शनम् मीमांसा नेपाली-साहित्यम्

SEC1 VALUE BASED (नैतिक-मूल्याधारितम्) गीता, अ. 02, श्लो. 01-35
SEC2 SKILL BASED (कौशलाधारितम्)

शास्त्री-तृतीय-सत्रार्द्ध

DSCC 6-7 स्वशास्त्रीयविषय:
व्याकरणम् फलित-ज्योतिषम् सिद्धान्त-ज्योतिषम् साहित्यम् धर्मशास्त्रम् पुराणेतिहास:
वेदकर्मकाण्ड-पौरोहित्यम् न्यायः दर्शनम् अद्वैत-वेदान्तः सांख्य-योगदर्शनम् जैनदर्शनम्
बौद्धदर्शनम् मीमांसा प्राकृत

DSE 2 स्वशास्त्र-सम्बद्ध-चयनितविषय:
व्याकरणम् फलित-ज्योतिषम् सिद्धान्त-ज्योतिषम् साहित्यम् धर्मशास्त्रम् पुराणेतिहास:
वेदभाष्यम्, वेदकर्मकाण्ड-पौरोहित्यम् न्यायः दर्शनम् अद्वैत-वेदान्तः सांख्य-योगदर्शनम्
जैनदर्शनम् बौद्धदर्शनम् मीमांसा प्राकृत

GE 3 चयनित-स्वशास्त्रेतर-विषय
हिन्दी-साहित्य अंग्रेजी-साहित्यम् ओडिया-साहित्यम् डोगरी-साहित्यम् मैथिली-साहित्यम् कन्नड-साहित्यम्
मलयालम-साहित्यम् बंगला-साहित्यम् नेपाली-साहित्यम् मणिपुरी-साहित्यम् इतिहास
अर्थशास्त्रम् राजनीति-विज्ञानम् व्याकरणम् फलित-ज्योतिषम् सिद्धान्त-ज्योतिषम् सङ्गणक-विज्ञानम्
साहित्यम् धर्मशास्त्रम् पुराणेतिहास: वेदभाष्यम् वेदकर्मकाण्ड-पौरोहित्यम् न्यायः
दर्शनम् अद्वैत-वेदान्तः सांख्य-योगदर्शनम् जैनदर्शनम् बौद्धदर्शनम् मीमांसा
समाजशास्त्र

AECC 5 B.D. & Pali
AECC 3 हिन्दी-भाषा-दक्षता
AECC 4 अंग्रेजी-भाषा-दक्षता
AEEC 2 सङ्गणक-विज्ञानम्

शास्त्री-चतुर्थ-सत्रार्द्ध

DSCC 8-10 स्वशास्त्रीयविषय:
व्याकरणम् फलित-ज्योतिषम् सिद्धान्त-ज्योतिषम् साहित्यम् धर्मशास्त्रम् पुराणेतिहास:
वेदकर्मकाण्ड-पौरोहित्यम् न्यायः दर्शनम् अद्वैत-वेदान्तः सांख्य-योगदर्शनम् जैनदर्शनम्
बौद्धदर्शनम् मीमांसा प्राकृत

GE 4 चयनित-स्वशास्त्रेतर-विषय
हिन्दी-साहित्यम् अंग्रेजी-साहित्यम् ओडिया-साहित्यम् डोगरी-साहित्यम् मैथिली-साहित्यम् कन्नड-साहित्यम्
मलयालम-साहित्यम् * बंगला-साहित्यम् मराठी-साहित्यम् नेपाली-साहित्यम् मणिपुरी-साहित्यम् इतिहास
अर्थशास्त्रम् राजनीति-विज्ञानम् व्याकरणम् फलित-ज्योतिषम् सिद्धान्त-ज्योतिषम् Sociology
साहित्यम् धर्मशास्त्रम् पुराणेतिहास: वेदभाष्यम् वेदकर्मकाण्ड-पौरोहित्यम् न्यायः
दर्शनम् अद्वैत-वेदान्तः सांख्य-योगदर्शनम् जैनदर्शनम् बौद्धदर्शनम् मीमांसा

SEC3 VALUE BASED (नैतिक-मूल्याधारितम्) गीता, अ. 02, श्लो. 36-72
SEC4 SKILL BASED (कौशलाधारितम्)

शास्त्री-पञ्चम-सत्रार्द्ध

DSCC 11-12 स्वशास्त्रीयविषय:
व्याकरणम् फलित-ज्योतिषम् सिद्धान्त-ज्योतिषम् साहित्यम् धर्मशास्त्रम् पुराणेतिहास:
वेदकर्मकाण्ड-पौरोहित्यम् न्यायः दर्शनम् अद्वैत-वेदान्तः सांख्य-योगदर्शनम् जैनदर्शनम्
बौद्धदर्शनम् मीमांसा प्राकृत
DSE 3 स्वशास्त्र-सम्बद्ध-चयनितविषय:
व्याकरणम् फलित-ज्योतिषम् सिद्धान्त-ज्योतिषम् साहित्यम् धर्मशास्त्रम् पुराणेतिहास:
वेदभाष्यम् वेदकर्मकाण्ड-पौरोहित्यम् न्यायः दर्शनम् अद्वैत-वेदान्तः सांख्य-योगदर्शनम्
जैनदर्शनम् बौद्धदर्शनम् मीमांसा प्राकृत

GE 5 पञ्चम-स्वशास्त्रेतर-विषय
हिन्दी-साहित्यम् अंग्रेजी-साहित्यम् * ओडिया-साहित्यम् डोगरी-साहित्यम् कन्नड-साहित्यम् मलयालम-साहित्यम्
बंगला-साहित्यम् मराठी-साहित्यम् नेपाली-साहित्यम् मणिपुरी-साहित्यम् इतिहास अर्थशास्त्रम्
राजनीति-विज्ञानम् समाजशास्त्र व्याकरणम् फलित-ज्योतिषम् सिद्धान्त-ज्योतिषम् प्राकृत
साहित्यम् धर्मशास्त्रम् पुराणेतिहास: वेदभाष्यम् वेदकर्मकाण्ड-पौरोहित्यम् न्यायः
दर्शनम् अद्वैत-वेदान्तः सांख्य-योगदर्शनम् जैनदर्शनम् बौद्धदर्शनम् मीमांसा
सङ्गणक-विज्ञानम्

AEEC 3 सङ्गणक-विज्ञानम्

शास्त्री-षष्ठ-सत्रार्द्ध

DSCC 13-15 स्वशास्त्रीयविषय:
व्याकरणम् फलित-ज्योतिषम् सिद्धान्त-ज्योतिषम् साहित्यम् धर्मशास्त्रम् पुराणेतिहास:
वेदकर्मकाण्ड-पौरोहित्यम् न्यायः दर्शनम् अद्वैत-वेदान्तः सांख्य-योगदर्शनम् जैनदर्शनम्
बौद्धदर्शनम् मीमांसा

GE 6 पञ्चम-स्वशास्त्रेतर-विषय
हिन्दी-साहित्यम् अंग्रेजी-साहित्यम् * ओडिया-साहित्यम् डोगरी-साहित्यम् मैथिली-साहित्यम् * कन्नड-साहित्यम्
मलयालम-साहित्यम् बंगला-साहित्यम् मराठी-साहित्यम् नेपाली-साहित्यम् मणिपुरी-साहित्यम् इतिहास
अर्थशास्त्रम् राजनीति-विज्ञानम् व्याकरणम् फलित-ज्योतिषम् सिद्धान्त-ज्योतिषम् Sociology
साहित्यम् * धर्मशास्त्रम् पुराणेतिहास: वेदभाष्यम् वेदकर्मकाण्ड-पौरोहित्यम् न्यायः
दर्शनम् अद्वैत-वेदान्तः सांख्य-योगदर्शनम् जैनदर्शनम् बौद्धदर्शनम् मीमांसा