Central Sanskrit University
Home » Administration » Heads of Departments

Heads of Departments


DepartmentName of HOD
1.Head of Jain Darshana & PrakritProf. Kamlesh Kumar Jain (Jaipur Campus, Jaipur)
2.Head of Shikshashastra (Education)Prof. Fateh Singh (Jaipur Campus, Jaipur)
3.Head of Vyakaran ShastraProf. Shridhar Mishra (Jaipur Campus, Jaipur)
4.Head of SahityaProf. E.M. Rajan (Guruvayoor Campus, Kerala)
5.Head of MimansaProf. Subray Venkatraman Bhat (Rajiv Gandhi Campus, Sringeri)
6.Head of DharmashastraProf. Lalit Kumar Sahoo (Guruvayoor Campus, Kerala)
7.Head of Jyotisha ShastraProf. Ishwar Bhatt (Jaipur Campus, Jaipur)
8.Head of DarshanaProf. (smt.) Gauri Priya Das (Sri Sadashiva Campus, Puri)
9.Head of NyayaProf. K.E. Madhusudanan (Guruvayoor Campus, Kerala)
10.Head of VedaProf. Manoj Kumar Mishra (Ganganath Jha Campus, Prayagraj)
11.Head of VedantaProf. Pratibha R. (Guruvayoor Campus, Kerala)
12.Head of Indian LanguagesProf. Archana Dubey (Bhopal Campus, Bhopal)
13.Head of Bauddha Darshana & PaliProf. Ram Nandan Singh (Lucknow Campus, Lucknow)
14.Head of Vedang & Veda BhashyaProf. Suryanarayan Bhatt (Rajiv Gandhi Campus, Sringeri)
15.Head of PuranetihasaProf. Makalesh Kumar (Sri Sadashiva Campus, Puri)
16.Head of Mausciptology & PaleographyDr. Aprajita Mishra (Ganganath Jha Campus, Prayagraj)
17.Head of Sankhya Yoga DarshanaDr. Ashok Kumar Meena (Sri Sadashiva Campus, Puri)
18.Convener, Social ScienceDr. Jagannath Jha (Lucknow Campus, Lucknow)
19.Convener, EnglishDr. M.K. Seeba (Guruvayoor Campus, Kerala)