Central Sanskrit University
Home » National Assessment and Accreditation Council (NAAC)

National Assessment and Accreditation Council (NAAC)
csu
naacसहर्षं विज्ञाप्यते यत् केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः राष्ट्रीयमूल्याङ्कनप्रत्यायनपरिषदा 'A++' इति सर्वोत्कृष्टश्रेण्या प्रत्यायितः इति।