Central Sanskrit University
Home » CSU Archive

CSU Archive

Books
 1. Kavyallankar of Shri Ramadeva Shukla - Chaukhamba Vidhyabhavan Varanasi
 2. Malaya Maruta of Dr. V. Raghavaryai - Tiruppati Kendriya Sanskrit Vidhyapitham
 3. Rgarthadipika of Shri Venkatarya Tanudbhavena Madhavena - Motilal Banarasidasa Prakashita
 4. Vishesha Vashyaka Bhashyam of Pt. Dalasukha Malavaniya Vol. 02 - Lalbhai Dalapatabhai Bharatiya Sanskrit Vidhyamandira Amadavad-9
 5. Emancipation in Indian Philosophy (ভারতীয় দর্শনে মুক্তিবাদ) - Dr. Sri Vijay Bhushan Bandopadhyay
 6. Arun Sanhita Lal Kitab - Hare Krishna Trashta
 7. Shri Sivarahasyam Amsa- 3
 8. Vishwakarma Vastu Shastram of Shri K. Vasudeva Shastri - Shri S. Gopaln B.A.B.L.
 9. Gyanarnava Tantram of Madhusudan Prasad Shukla - Nava Shakti Prakashan Varanasi
 10. Kaulavali Nirnaya of Dr. Sudhakara Malviya - Chaukhamba Sanskrit Sirija Aafis Varanasi
 11. Malinivijay Yottara of Pt. Madhusudan Shastri - Butala and Company Delhi
 12. Sanskrit Manuscripts Vol. 1 - Saraswati Bhavan Pustakalay
 13. Swarnakarshana Bairava Prayogam of Dr. Rampriya Pandey - Navashakti Prakashan Varanasi
 14. Vedo Me Vigyana of Dr. Kapila Deva Dwivedi - Vishwabharatiya Anusandhan Parishad Gyanapur (Badohi)
 15. Chausatha Yoginiya And Unke Mandir of Dr. Rajendra Prasad Singh - J .P Publications Delhi
 16. Hatharatnavali of M. Venkata Reddy - Shri Lalitha Printing Press
 17. Kalatatva Chintanam of Dr. Shashiprabha Kumar - J.P. Publications Delhi
 18. Shakti Tatva Vimarsha of Dr. Desharaj Tripathi - Bharatiya Vidya Sansthan Varanasi
 19. Mhanirvana Tantram of Ajaya Kumar Uttam - Bharatiya Vidya Sansthan Varanasi
 20. Shri Bangalamukhi Tatva Vimarsha of Dr. Lakshimi Narayana Shastri - Rajasthan Vaidika Tantrika Shodha Sansthan
 21. Vaishnava Tantra (Siddhanta or Sadhana) Dr. Shyamakanta Dwivedi - Chaukhamba Publications
 22. Acharya Bhaskara (Bhaskaracharya Ek Adhyayana ) of Acharya Ramajanma Mishra - Chaukhamba Orientalia Delhi
 23. Bhuvana Kosha Vimarsha of Dr. Devi Prasad Tripathi - Amara Granth Publications Delhi
 24. Shri Lalita Sahasra Name of Shri Ramamurti - CBH Publications
 25. Tantra Literature of Kerala of Dr. N.P Unni - New Bharatiya Books Corporation (INDIA)
 26. Vireshwara Pratyabhugyanam of Pt. Shri Jagadisha Sharma - Rajasthan Sanskrit Acadmy Jayapur
 27. Bhoja Prabandha - Ek Kavya Shastriya Adhyayan By Prof. Radha Vallabha Tripati And Dr. Sudhir Kumar Lal, Loka Priya Sahitya Series 16 - Central Sanskrit University, New Delhi
 28. Contribution Of Mithila To Sanskrit Kavya And Sahitya Shastra By Trilokanatha Jha, Silver Jubilee Series 2 - Central Sanskrit University, New Delhi
 29. Prabandha Manjari (Sanskrit) Of Melputtur Narayana Bhatta By N.P. Unni, Bharata Svatantrya Svarna Jayanti Series 6 - Central Sanskrit University, New Delhi
 30. Prakrit Vyakarna Praveshika By Satya Ranjan Banerjee - Bhogilal Laherchand Institute Of Indology, Delhi And Central Sanskrit University, New Delhi
 31. Sahitya Vaibhavam Vol. 1, Part 2, Manju Natha Grantavali, Chief Editor Prof. Radha Vallabha Tripati, Loka Priya Sahitya Series 9 - Central Sanskrit University, New Delhi
 32. Shiksha Amritam (Department Of Education Research Journal 2020) Cheif Editor Prof. Madan Mohan Jha - Central Sanskrit University, Jammu
 33. Shri Vaishnavi Annual Research Journal 2020, Chief Editor Prof. Madan Mohan Jha - Central Sanskrit University, Jammu
 34. Bharat Ke Pramukha Bauddha Tirtha Sthal of Dr. Priya Senha Singha - Estarna Books Linkarsa Delhi
 35. Vidhya Parinayanam of Acharya Ramachandra Mishra -Chaukhamba Sanskrit Series Office
 36. Quintessence of Shri Vidya Dipti Publications
 37. Shri Machchankara Digviya of Pt. Vasanta Ananta Gadagiththa - Mulyam rupya Kashtakam
 38. Shri Tatwa Sandarbha of Shri Haridasa Shastri - Shri Gadhara Gaurahari Uttar Pradesha
 39. Tara Rahasyam of Pt. Sarayu Prasada Shastri - Chaukhamba Sanskrit Sansthan
 40. The Hindu History Of Kashmir by H.H. Wilson - Indological Book House Varanasi and Delhi
 41. Vedanta Martanda of Pt Murali Dhara Acharya - Shri Ramanuj Vedant Vidyalaya
 42. Chhanda Shastram of Muni Shrimedhavrata Acharya - Bhagavan Deva Acharya Haryana Sahitya Sansthan
 43. Rigved of Vishwa Bandhu Vol 5 - Vishveshwara Nand Vaidika Shodha Sansthan
 44. Shrauta Kosha Vol1 - Vaidika Sanshodhana Mandal Pune
 45. Shrauta Kosha Vol2 - Vaidika Sanshodhana Mandal Pune