Rashtriya Sanskrit Sansthan (Deemed University)
Home » Authorities/Officers » Central Research Board

Central Research Board


1. Prof. Parameshwara Narayana Shastry
Vice Chancellor
Rashtriya Sanskrit Sansthan, New Delhi
Chairman
2. Prof. Azad Mishra (Retd.)
Bhopal Campus, RSKS
Member
3. Prof. C Upender Rao
Jawaharlal Nehru University
Member
4. Prof. Devi Prasad Tripathi
Shri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha
Member
5. Prof. Murali Madhavan
Guruvayoor Campus, RSKS
Member
6. Prof. Lokamanya Mishra
Lucknow Campus, RSKS
Member
7. Prof. K E Madhusudanan
Shri Rajiv Gandhi Campus, RSKS
Member
8. I/C Research and Publication
Rashtriya Sanskrit Sansthan, New Delhi
Secretary