Rashtriya Sanskrit Sansthan (Deemed University)
Home » Authorities/Officers » Examination Board

Examination Board


1. Vice Chancellor
Rashtriya Sanskrit Sansthan, New Delhi
Chairman
2. Registrar
Rashtriya Sanskrit Sansthan, New Delhi
Member
3. Prof. Vasudev Sharma
Jaipur Campus, RSKS
Member
4. Prof. Hare Krishana Mahapatra,
Puri Campus, RSKS
Member
5. Controller (Examinations),
Shri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha,
New Delhi
Member
6. Controller (Examinations)
Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha,
Tirupati
Member
7. Controller (Examinations)
Central Board of Secondary Education
New Delhi
Member
8. Prof. Viroopaksha V.Jaddipal
Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha,
Tirupati
Member
9. Controller (Examinations)
Rashtriya Sanskrit Sansthan, New Delhi
Member