Central Sanskrit University
Home » University » Kulgeet

Kulgeet


saraswati mata






राष्ट्रिय-संस्कृत-संस्थानस्य कुलगीतम्
---------------------------
हिमगिरिवदनं समुद्रचरणं
गङ्गागोदासुधारसम् |
विश्वविश्ववन्दितसद्विद्यं
राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम् ||

योऽनूचानः स नो महानिति
शास्ति विमलमचलं भणितम् |
निखिलभारते व्याप्तपरिसरं
राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम् ||

सवेदवेदाङ्गं षड्दर्शन-
पुराणकाव्यैरलङ्कृतम् |
बौद्धजैनशैवागममहितं
राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम् ||

एकं सत्यमनन्तविग्रहं
समुपास्तेऽनिशमेकस्थम् |
जयति जयति सद्विद्यारत्नं
राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम् ||

समेधयति भारतीः समस्ताः
प्रणमति निखिलां वसुन्धराम् |
जयति सकलपुरुषार्थसाधकं
राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम् ||
(रचयिता-आचार्यः रामकरणशर्मा)




Last Updated by admin on :