Rashtriya Sanskrit Sansthan (Deemed University)
Home » Authorities/Officers » Deans of Faculties

Deans of Faculties


Deans
1. Prof. Sudesh Kumar Sharma (K.J.Somaiya Skt. Vidyapeetha)
Dean of Shiksha Shastra
2. Prof. Ark Nath Chaudhary (Jaipur Campus)
Dean of Ved,Vedang (Ved, Vyakarana, Jyotisha, Puranetihasa & Dharma Shastra)
3. Prof. S.K. Senapati (RSKS, New Delhi)
Dean of Sarva Darshan(Sarva Darsham Jain Darshan & Bauddha Darshan)
4. Shri Sarat Chandra Sharma (Jammu Campus)
Dean of Modern Subjects
5. Prof. K.P. Keshwan (Guruvayoor Campus)
Dean of Sahitya
6. Prof. Subray Venkatraman Bhat (Rajiv Gandhi Campus, Sringeri)
Darshan (Advaita Vedanta, Mimansa, Sankhya Yoga & Nyaya Darshan)
7. Director, Mukta Swadhyaya Peetham (RSKS, New Delhi)
Dean of Distance Education


Last Updated by admin on :