विषय-सूची


प्रमाणसिद्धिनामा

(प्रथम: परिच्छेद:)


मङ्गलम्‌
                                                                     (Click to View)

अनुबन्धचतुष्टयनिरूपणम्‌

प्रमाणलक्षणम्‌

अविसंवादिज्ञानं प्रमाणम्‌

अविसंवादनशब्दनिरुक्ति:

शाब्दे ज्ञानेऽपि प्रामाण्यम्;

मीमांसकमतखण्डनम्‌

शास्त्रप्रणयनफलम्‌

  अज्ञातार्थप्रकाशकं ज्ञानं प्रमाणम्‌

सामान्यज्ञानेऽप्रामाण्यम्‌

भगवति प्रामाण्यम्‌

ईश्वरादावप्रामाण्यम्‌

नित्येऽप्रामाण्यम्‌

  अनित्येऽप्यप्रामाण्यम्‌

ईश्वरसाधनदूषणम्‌

नैयायिकमतखण्डनम्‌

  साङ्ख्यमतखण्डनम्‌

ईश्वरबाधकं प्रमाणम्‌

  ज्ञानवत्त्वाद् भगवान्‌ प्रमाणम्‌

मीमांसकमतखण्डनम्‌

  हेयोपादेयवेदकत्वादेव भगवान्‌ प्रमाणम्‌

   कारुणिकत्वादपि भगवान्‌ प्रमाणम्‌

चार्वाकमतनिरसनपूर्वकं परलोकसाधनम्‌

विज्ञानसिद्धि:

पुनर्जन्मसिद्धि:

कर्मसिद्धि:

  शास्तृत्वाच्च भगवान्‌ प्रमाणम्‌

शास्तृत्वपदनिर्वचनम्‌

दु:खहेतुपरीक्षा

प्रत्येकबुद्धादिभ्यो बुद्धस्य वैशिष्ट्यम्‌

      सुगतत्वाद् भगवान्‌ प्रमाणम्‌

त्रिगुणं सुगतत्वम्‌

सर्वज्ञबाधने जैमिनीयमतम्‌

तत्प्रतिवचनम्‌

      तायित्वाद् भगवान्‌ प्रमाणम्‌

चतुरार्यसत्यनिरूपणम्‌

      दु:खसत्यम्‌

दु:खसत्यस्य चतुराकारत्वम्‌

      चतुराकारं समुदयसत्यम्‌

स्वभाववादखण्डनम्‌

चतुराकारं निरोधसत्यम्‌

चतुराकारं मार्गसत्यम्‌

मोक्षे दीक्षाविधिरकिञ्चित्कर:

नैरात्म्यदृष्टिस्तृष्णाक्षये हेतु:

  संवादकत्वाद् भगवान्‌ प्रमाणम्‌

प्रत्यक्षनामा

(द्वितीय: परिच्छेद:)

प्रमाणस्य द्वैविध्यप्रदर्शनपूर्वकं

      तत्र संख्याविप्रतिपत्तिनिराकरणम्‌

सत्यद्वयविचार:

सामान्यतत्कल्पनानिरास:

सामान्यविचार:

अनुमानविचार:

अनुपलब्धिविचार:

प्रत्यक्षविचार:

लक्षणविप्रतिपत्तिनिराकरणम्‌

न्यायमतदूषणम्‌

शङ्‌करस्वामिप्रभृतिमतखण्डनम्‌

सामान्यनिराकरणम्‌

अवयविनिराकरणम्‌

अनुमानतो न जातिसिद्धि:

अन्यापोहविचार:

प्रत्यक्षे शब्दकल्पनानिराकरणम्‌

प्रत्यक्षभेदा:

इन्द्रियप्रत्यक्षम्‌

चित्रैकत्वविचार:

मानसप्रत्यक्षम्‌

  स्वसंवेदनप्रत्यक्षम्‌

तत्र साङ्‌ख्यमतनिराकरणम्‌

  योगिज्ञानप्रत्यक्षम्

प्रत्यक्षाभासविचार:

प्रमाणफलविचार:

विज्ञप्तिमात्रताविचार:

अर्थसंवेदनम्‌

स्मृतिविचार:

ज्ञानस्य द्वैरूप्यसाधनम्

अक्षणिकव्यक्तेरसम्भवत्वम्

स्वसंवेदनविचार:

स्वसंवित्तिसिद्धि:

प्रत्यभिज्ञाविचार:

योगिनां ज्ञानम्

हेतुसामग्र्या: सर्वसम्भवत्वम्

आत्मानुभूतं प्रत्यक्षम्

स्वार्थानुमाननामा

(तृतीय: परिच्छेद:)

हेतुविचार:

हेतुलक्षणम्‌

तत्त्रिरूपत्वम्

हेत्वाभासा:

अनुपलब्धिविचार:

शेषवदनुमाननिरासनम्‌

व्याप्तिविचार:

सामान्यविचार:

न्यायमीमांसामतनिराकरणम्‌

साङ्ख्यमतनिराकरणम्‌

जैनमतनिराकरणम्‌

शब्दविचार:

अहेतुकविनाश:

अनुपलब्धिचिन्ता

आगमविचार:

पौरुषेयत्वविचार:

अपौरुषेयत्वविचार:

वेदप्रामाण्यनिराकरणम्‌

सम्बन्धविचार:

कुमारिलमतखण्डनम्‌

स्फोटनिरसनम्

भाट्टमतनिराकरणम्‌

जैमिनीयमतनिरास:

परार्थानुमाननामा

(चतुर्थ: परिच्छेद:)

आचार्यदिङ्नागसम्मते परार्थानुमानलक्षणे

स्वदृष्टग्रहणफलम्‌

अर्थग्रहणफलम्‌

पक्षविचार:

स्वयंशब्दग्रहणप्रयोजनम्‌

शब्दाप्रामाण्यविचार:

सहानिराकृतग्रहणप्रयोजनम्‌

बाधायाश्चातुर्विध्यम्‌

आगमस्ववचनयोस्तुल्यबलत्वम्‌

प्रतीतिबाधा

प्रत्यक्षबाधा

सामान्यविचार:

पक्षदोषविचार:

हेतुनिरपेक्ष: पक्षदोष:

अवयविनिरास:

नैयायिकपक्षलक्षणे दोष:

प्रतिज्ञालक्षणे दोष:

सामान्यचिन्ता

हेतुलक्षणविचार:

हेतुलक्षणम्‌

हेतुभेदा:

कार्यस्वभावप्रभेदनिर्देशफलम्‌:

विवादाद् भेदसामान्ये इत्यस्य व्याख्यानम्‌

साध्याभाव: साधनाभावेन न व्याप्त:

सामग्रीशक्तिभेदाद् वस्तूनां नानात्मता

अनुपलब्धिविचार:

स्वभावानुपलब्ध्या विषयिप्रतिषेध:

विशिष्टवेदनादेवार्थानां विशेषावगति:

दृश्यानुपलब्धि: सद्वव्यवहारबाधिका

भावस्वभावविचार: